fbpx

REGULAMIN

 

REGULAMIN SERWISU WWW.TATAPEDIATRA.PL z dnia 01.03.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.tatapediatra.pl

Wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Działania lub zaniechania podejmowane w oparciu o te treści mogą spowodować także powstanie szkód w zakresie w jakim treści mogą nie uwzględniać specyficznych indywidualnych okoliczności danego przypadku, w związku z czym ich podejmowanie nie jest rekomendowane bez konsultacji z uprawnionym specjalistą, który takie okoliczności uwzględni.

[Definicje]

§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej,  oznaczają:

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy TataPediatra działający pod adresem: tatapediatra.pl;
 2. Blog – strona internetowa prowadzona przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, prezentująca teksty, służąca udostępnieniu treści cyfrowych, usług cyfrowych oraz innych materiałów publikowanych przez Administratora;
 3. Regulamin –niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumentów, przedsiębiorców;
 4. Administrator -administratorem Bloga prowadzonego w ramach serwisu tatapediatra.pl jest Łukasz Grzywacz, prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską pod firmą „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Łukasz Grzywacz” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej 11; NIP: 6521723885 ; e-mail: tatapediatra@gmail.com; tel. : 535347972
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy Tatapediatra działający pod adresem: tatapediatra.pl;
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Użytkownik zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 9. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu).
 10. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 12. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Łukasza Grzywacza w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 13. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf;);
 14. Szkolenie/ Webinarium – odpłatne szkolenie oferowane przez Łukasza Grzywacza, w którym udział może być zamówiony przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, organizowane drogą elektroniczną, prowadzone i realizowane za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącymi spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi.
 15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 16. Umowa – wzajemne uzgodnienia Łukasza Grzywacza i Użytkownika określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 17. Usługa – usługa świadczona przez Łukasza Grzywacza na rzecz Użytkownika;
 18. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Produkt bądź Produkt elektroniczny będące w ofercie www.tatapediatra.pl;
 19. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Produktów;
 20. Konto – funkcjonalność ułatwiająca korzystanie z Serwisu;
 21. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga, składająca zamówienie w Sklepie po zarejestrowaniu się w serwisie, co umożliwia komentowanie oraz wyrażanie własnych opinii na tematy poruszane w ramach Bloga;
 22. Gość –osoba korzystająca z Bloga bez rejestrowania się w Serwisie;
 23. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez tatapediatra.pl przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od cyklicznych treści zawierających informacje o nowych wpisach, nowościach.
 24. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 25. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§ 2

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych z Użytkownikami Portalu za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 

[Informacje podstawowe]

§ 3

 1. Właścicielem Serwisu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa o świadczenie usług jest Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę lekarską z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej 11.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Łukasz Grzywacz, prowadzący Indywidualną Specjalistyczną praktykę lekarską. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Użytkownikami Serwisu mogą być Użytkownicy i Goście, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień.
 4. Każdy Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie jego zakładania potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy.
 5. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: tatapediatra@gmail.com, bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 535347972.
 6. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Gość, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.
 7. Administrator informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu oraz bloga w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Administratora; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

[Blog]

§ 4

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga, jak również komentowania i cytowania zamieszczonych materiałów.
 2. Po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie, przy użyciu formularza rejestracji dostępnego na stronie tatapediatra.pl, Użytkownicy zyskują możliwość komentowania  opublikowanych wpisów czy innych materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Goście mogą przeglądać Bloga oraz czytać zamieszczone na nim artykuły, jednak bez możliwości ich komentowania.
 4. Zamieszczając komentarz na Blogu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Administratora swojego imienia i/ lub swojego pseudonimu pod komentarzem.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość kasowania lub niepublikowania komentarzy niecenzuralnych, obelżywych, zwierających wulgaryzmy bądź zawierające linki (odesłania) promujące produkty czy jakąkolwiek działalność.
 6. Na Blogu niedozwolone jest używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe, niecenzuralnych oraz niestosownych treści, przede wszystkim o charakterze erotycznym lub pornograficznym, treści naruszających prawo polskie, jak również  międzynarodowe normy prawne, moralne, treści propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną), treści naruszających dobra osobiste i godność innych osób.
 7. Administrator oświadcza, iż treści publikowane w komentarzach nie są jego poglądami czy opiniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkowników.
 8. Wszelkie publikacje, znaki graficzne, fotografie, logotypy oraz inne dane zamieszone na Blogu są własnością Administratora bądź jest on uprawniony do ich wykorzystania za zgodą uprawnionych osób.
 9. Nazwa, układ graficzny, publikacje oraz inne materiały zamieszczone na Blogu są chronione prawem własności intelektualnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie, kopiowanie lub powielanie całości bądź fragmentów treści, materiałów publikowanych na Blogu bez uzyskania wyraźnej zgody Administratora.

[Ochrona danych osobowych]

§ 5

 1. Dane osobowe Gości oraz Użytkowników są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe Gości lub Użytkownikówwykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Gościa lub Użytkownika wynikających z zawartej umowy.
 3. Gość lub Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Gość lub Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Gościa lub Użytkownika wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych Usług. W takim przypadku Gość lub Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Gościa lub Użytkownika.
 7. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską.

[Polityka prywatności]

§ 5

 1. Administratorinformuje, iż podczas korzystania z Serwisu internetowego w komputerze Gościa i Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Gościa lub Użytkownika, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Gość lub Użytkonik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Strony WWWhttp://www.tatapediatra.pl/polityka-prywatności.

[Newsletter]

§ 6

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia.
 2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Użytkownik będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Serwisu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Administratora.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce.

SKLEP
[Cena]

§ 7

 1. Prezentowana w Sklepie cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Cena jest wyrażona w polskich złotych (PLN). pl nie jest płatnikiem podatku VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Użytkownik zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostaw, Użytkownik jest informowany również o cenie w trakcie składania Zamówienia, w tym także na etapie wyrażenia przez Użytkownika woli zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Tatapediatra.pl informuje, że Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.

[Produkty]

§ 8

 1. Administrator zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Produktu, Produktu cyfrowego oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Produktu oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.
 2. Tatapediatra.pl zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Produktu lub Produktu cyfrowego przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub do dokonywania ich zmian. Cena Produktu lub Produktu Cyfrowego może ulegać zmianom. Dla Użytkownika wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia.
 3. Tatapediatra.pl zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu bez zgody autora.
 4. Produkty dostępne w Sklepie internetowym zostały wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wszelkie Produkty lub Produkty cyfrowe dostarczane Użytkownikowi na podstawie Zamówienia, Tatapediatra.pl ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych i fizycznych.

§ 9

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie i materiały te będą udostępniane systematycznie w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od tego, co wynika z Oferty.
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do webinarów/ nagrań na żywo, Użytkownikowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
 5. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. Sprzedawca informuje Użytkownika o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

                                                                                                                   

Webinar

 1. W przypadku zakupu dostępu do usługi Szkolenia/Webinaru, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane Szkolenie/Webinar zostanie wysłany link do platformy , na której się ono odbędzie wraz z instrukcją postępowania, w tym zawierający Hasło i Login, o ile będą one wymagane. Udział w Szkoleniu/ Webinarze nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, a konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka internetowa.
 2. Administrator informuje Użytkownika niezwłocznie o ewentualnych zmianach związanych z organizacją Szkolenia (dotyczących w szczególności daty, prelegenta, tematu Szkolenia).
 3. Administratorowi przysługuje prawo do odwołania Szkolenia przed wyznaczonym terminem Szkolenia w przypadku, gdy na udział w Szkoleniu zostanie zgłoszona mniejsza liczba uczestników niż minimalna ich liczba określona przez Administratora.
 4. W przypadku określonym w pkt 3 powyżej, a także w przypadkach, gdy do odwołania Szkolenia doszło z winy Administratora, Administrator zwraca Użytkownikowi, który zawarł Umowę 100% wpłaconej przez niego Ceny Szkolenia/Webinaru. Przy czym Administrator dokłada wszelkich starań, aby w przypadku odwołania Szkolenia/ Webinaru zaoferować Użytkownikowi inne Szkolenie/ Webinar o podobnej tematyce, a w przypadku braku minimalnej wyznaczonej liczby uczestników Szkolenia/Webinaru, zorganizować je w innym terminie.
 5. Z zastrzeżeniem prawa Konsumentów, warunki rezygnacji ze Szkolenia, w tym terminy tej rezygnacji oraz wiążący się z tym zakres obowiązku zapłaty Ceny za Szkolenie, określane są każdorazowo w opisie Szkolenia zamieszczonym w Serwisie.
 6. Jeżeli dla udziału w danym Szkoleniu wymagane jest wpisanie Loginu i Hasła, Użytkownik wpisuje je zgodnie z instrukcją przesłaną dla danego Szkolenia przez Administratora.
 7. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 8. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi Loginu i Hasła, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Administrator może rozwiązać Umowę po wezwaniu Użytkownika do przedstawienia wyjaśnień i niewykonaniu tego wezwania przez Użytkownika w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jego doręczenia.
 10. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

[Rejestracja]

§ 9

 1. Tatapediatra.pl umożliwia złożenie zamówienia po uprzednim założeniu przez Użytkownika Konta. Posiadanie Konta nie jest niezbędne dla złożenia zamówienia, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi przed rozpoczęciem dostępu do usługi bądź produktu cyfrowego.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym i na blogu dokonywana jest online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Podczas zakładania konta niezbędne jest podanie danych takich jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło indywidualnie ustawione przez Użytkownika.
 3. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne.
 4. Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Użytkownik może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie internetowym i na blogu w każdym czasie i zażądać jego usunięcia.
 5. W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail z Tatapediatra. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie konta Użytkownika.
 6. Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Użytkownikom.

 

[Zamówienie]

§ 10

 1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 4. W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
  • wybór zamówionego Produktu cyfrowego, usługi, Produktu;
  • podanie danych Użytkownika niezbędnych do realizacji umowy;
  • oznaczenie adresu dostawy;
  • wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);
  • wybór formy płatności;
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.
 6. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (n.p.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 7. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu, Produktu elektronicznego bądź usługi do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Użytkownika łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub inny równoważny. Przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).
 8. Po złożeniu zamówienia Tatapediatra.pl niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcia następuje poprzez przesłanie przez Tatapediatra.pl Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenieAdministratorowi o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia swojej woli związania umową zawartą na odległość, jest informowany przez Administratora o prawach, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia.
 10. Tatapediatra.pl ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Użytkownika formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Użytkownika do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

 

[ Zasady realizacji zamówień]

§ 11

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Tatapediatra.pl informuje Użytkownika o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.
 5. W przypadku zakupu dostępu do usługi Szkolenia/Webinaru, najpóźniej w dniu poprzedzającym planowane Szkolenie/Webinar zostanie wysłany link do platformy , na której się ono odbędzie wraz z instrukcją postępowania, w tym zawierający Hasło i Login, o ile będą one wymagane. Udział w Szkoleniu/ Webinarze nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, a konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe oraz przeglądarka internetowa.
 6. Administrator informuje Użytkownika niezwłocznie o ewentualnych zmianach związanych z organizacją Szkolenia (dotyczących w szczególności daty, prelegenta, tematu Szkolenia).
 7. Administratorowi przysługuje prawo do odwołania Szkolenia przed wyznaczonym terminem Szkolenia w przypadku, gdy na udział w Szkoleniu zostanie zgłoszona mniejsza liczba uczestników niż minimalna ich liczba określona przez Administratora.
 8. W przypadku określonym w pkt 3 powyżej, a także w przypadkach, gdy do odwołania Szkolenia doszło z winy Administratora, Administrator zwraca Użytkownikowi, który zawarł Umowę 100% wpłaconej przez niego Ceny Szkolenia/Webinaru. Przy czym Administrator dokłada wszelkich starań, aby w przypadku odwołania Szkolenia/ Webinaru zaoferować Użytkownikowi inne Szkolenie/ Webinar o podobnej tematyce, a w przypadku braku minimalnej wyznaczonej liczby uczestników Szkolenia/Webinaru, zorganizować je w innym terminie.
 9. Z zastrzeżeniem prawa Konsumentów, warunki rezygnacji ze Szkolenia, w tym terminy tej rezygnacji oraz wiążący się z tym zakres obowiązku zapłaty Ceny za Szkolenie, określane są każdorazowo w opisie Szkolenia zamieszczonym w Serwisie.
 10. Jeżeli dla udziału w danym Szkoleniu wymagane jest wpisanie Loginu i Hasła, Użytkownik wpisuje je zgodnie z instrukcją przesłaną dla danego Szkolenia przez Administratora.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Loginu ani Hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie Loginu i/lub Hasła przez Użytkownika jakiekolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

 

[Płatność]

§ 12

 1. pl oferuje Użytkownikowi następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem na rachunek bankowyTatapediatra.pl;
  • płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – gdzie możliwe sposoby płatności określone są na stronie: Płatność i dostawa.
 2. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź płatności kartą płatniczą, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

[ Prawa autorskie i Licencje]

§ 13

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Tatapediatra.pl, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Łukasz Grzywacz bądź inny podmiot, od którego Łukasz Grzywacz uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Łukasza Grzywacza w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Łukasza Grzywacza mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Łukasz Grzywacz udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
  • w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Łukasza Grzywacza; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
  • modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Łukasz Grzywacz ma prawo domagać się od Użytkownika odszkodowania i zadośćuczynienia. Użytkownik w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 2. Tatapediatra.pl ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

[Reklamacja i gwarancje]

§14

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Produktu na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r. W przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2023r.reklamacje składane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta; procedura reklamacji wskazana w ust. 8-9 i 11 pozostaje bez zmian.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Tatapediatra.pl może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Użytkownik udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Łukasz Grzywacz odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 1. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
 2. W razie odstąpienia od umowy Użytkownik niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Tatapediatra.plzwraca Użytkownikowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Tatapediatra.pl wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Użytkownik może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. plrozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.
 5. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 6. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

[Usługi nieodpłatne]

§ 15

 1. plświadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Formularz kontaktowy;
  • Newsletter;
  • Prowadzenie Konta Użytkownika
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. pl zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkownika w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratorana Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercieTatapediatra.pl. Newsletter przesyłany jest przez Administratorado wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 10. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.
 11. Usługa nieodpłatna Powiadomienie o dostępności polega na wysłaniu za pomocą poczty elektronicznej wiadomości do Użytkownika informującej, że produkt którym był zainteresowany jest dostępny w Sklepie.
 12. Z usługi Powiadomienie o dostępności może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Tatapediatra.plna Stronie Internetowej Sklepu, w karcie produktu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie przez Tatapediatra.pl. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Powiadomienie o dostępności.
 13. Użytkownik, który skorzystał z usługi Powiadomienie o dostępności może z niej zrezygnować. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres elektroniczny Sklepu Internetowego zawierającą informację o chęci rezygnacji z usługi.
 14. Tatapediatra.pl jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodęTatapediatra.pl, tj. naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Tatapediatra.plzawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

[Dodatkowe uprawnienia Klienta dotyczące treści/ usługi cyfrowej]

§ 14

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Użytkownika określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 3. plmoże odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Tatapediatra.pl.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  • plnie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
  • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Tatapediatra.pllub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 5. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 6. Jeżeli Użytkownik nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Użytkownik informuje o tym Tatapediatra.pl. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Użytkownik może odstąpić od umowy.
 7. Użytkownik może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej,jeżeli:
  • ploświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika, a Tatapediatra.pl nie dostarczył jej w tym terminie.

[Odstąpienie od Umowy]

§ 15

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
  • o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Tatapediatra.plutraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Tatapediatra.plrozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Tatapediatra.plutraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Tatapediatra.plprzekazał Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgody;
  • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Użytkownik powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

[Konto Użytkownika]

§ 16

 1. Tatapediatra.pl tworzy dla Użytkownika Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę w celu korzystania z Produktów Tatapediatra.pl po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. Tatapediatra.pl przesyła na wskazany przez Użytkownika adres e-mailowy informacje dotyczące
  Konta Użytkownika. Użytkownik ustanawia indywidualne hasło do Konta. Użytkownik ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Użytkownik powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Usługodawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Tatapediatra.pl może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
  • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
  • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Użytkownika, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

[Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców]

§ 17

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Tatapediatra.pl.
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 5. Tatapediatra.pl ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Tatapediatra.pl przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 6. Tatapediatra.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

[Rozwiązanie umowy – nie dotyczy Umów sprzedaży]

§ 19

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Tatapediatra.pl mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Tatapediatra.pl stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Tatapediatra.pl z oświadczeniem woli Użytkownika.
 3. Tatapediatra.pl wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

[Postanowienia końcowe]

§ 20

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Użytkownik jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien go o tym poinformować, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikem a Sprzedawcą;
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy;
  • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 6. Tatapediatra.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Tatapediatra.pl również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przezTatapediatra.pl. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Tatapediatra.plpoinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcieTatapediatra.pl, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §19 Regulaminu
 8. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 11.
 9. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 11.
 10. W przypadku Użytkownika będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Użytkownikem a Sprzedawcą.
 11. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 12. Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2023r.

pastedGraphic.png

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.         

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

pastedGraphic.png

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Nasze dane do kontaktu:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Odstępuję od umowy z dnia*…… dotyczącej*/polegającej na*……..  

  

Imię i nazwisko, adres Użytkownika* ……… Podpis*……… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

     Data …………………………………………………          

* uzupełnić

pastedGraphic.png

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Nasze dane do kontaktu:

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

 

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową.  Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________  Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

               

Imię i nazwisko, adres Użytkownika* ……… Podpis*……… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

     Data ………………….* uzupełnić