fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

SERWISU WWW.TATAPEDIATRA.PL

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej: „Rozporządzeniem RODO” jest Łukasz Grzywacz, prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską pod firmą „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Łukasz Grzywacz” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej 11; NIP: 6521723885; e-mail: tatapediatra@gmail.com; tel. : 535347972

W razie wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych czy też wątpliwości związanych z polityką prywatności można się kontaktować pod adresem e-mail: tatapediatra@gmail.com.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

W przypadku zakładania konta użytkownika, edytowania swojego profilu, kontaktowania się z nami, zapisywania się na newsletter, dodawania komentarzy na blogu, przekazywane nam są Państwa dane osobowe, w związku z czym pragniemy Państwa poinformować, iż dokładamy wszelkiej staranności, by zagwarantować bezpieczeństwo i poufność Państwa danych osobowych oraz, że nie zostaną one udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA w przypadku korzystania przez Serwis z narzędzi marketingowych Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel. Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

W związku z zapewnieniem Państwu możliwości udostępniania treści dostępnych na Blogu w serwisach społecznościowych, informujemy, iż w tym celu wykorzystywane będą pliki cookies dotyczące usługi AddThis.

Wyświetlanie w  naszym Serwisie oraz na Blogu treści pochodzących z serwisów społecznościowych, którymi są Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed), jest związane z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Pragniemy poinformować, że wykorzystujemy również własne pliki cookies.

 

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu obsługi newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu tworzenia grup odbiorców na Facebooku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu obsługi mediów społecznościowych; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu zapewnienia funkcjonowania Youtube oraz SoundCloud, widgetów Facebooka, komentarzy oraz form newsletterowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, prowadzenia statystyk, a także w celach analitycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • w celu prawidłowego korzystania z portalu https://www.tatapediatra.pl/ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzanych danych osobowych:

 1. Realizacja umowy/ zamówienia
  Przy realizacji zamówienia konieczne będzie podanie danych takich jak: adres e-mail; imię i nazwisko; dane do faktury. Ponadto wykorzystywane oprogramowanie zapisuje Państwa numer IP, zaś każde zamówienie zapisywane jest w bazie, co oznacza, że przy zamówieniu zapisywane są również takie informacje jak: data i godzina złożenia zamówienia, numer identyfikacyjny zamówienia, identyfikator transakcji, przedmiot zamówienia, cena, sposób i termin płatności, data i godzina pobrania zakupionych treści cyfrowych.
  Okres przechowywania danych
  Dane o zamówieniach przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 1. Newsletter:
  Zapisując się do newslettera, przekazują mi Państwo swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dodatkowo, system wykorzystywany do obsługi newslettera, zapisuje Państwa numer IP, z którego korzystają Państwo, przybliżoną lokalizację, klienta poczty, z którego korzystają Państwo do obsługi poczty e-mail.

  Cel przetwarzania danych:
    • przekazane dane wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) wyrażona podczas zapisu do newslettera;
    • dane, które zostały automatyczne zebrane przez system mailingowy są również wykorzystywane w celu optymalizacji działań mailingowych, a to w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), polegającym na analizie zachowań subskrybentów;
    • Z newslettera mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub kontaktując się z Administratora.
    • Okres przechowywania danych:
    • W sytuacji rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane w bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Pana/ Panią zgody na otrzymywanie newslettera oraz do chwili jej wycofania (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Komentarze:

Dodając komentarz, konieczne jest podanie co najmniej nazwy Użytkownika, która będzie przypisana do komentarza (nazwa może zawierać dane osobowe) oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne by dodać komentarz;

System komentarzy obsługiwany jest przez zewnętrznego dostawcę – Disqus Inc. . Korzystanie z systemu komentarzy podlega regulaminowi oraz polityce prywatności Disqus.  Disqus  jest samodzielnym, niezależnym od Administratora podmiotem świadczącym na Państwa rzecz usługi drogą elektroniczną oraz przetwarzającym Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z tych usług. Z systemu Disqus możesz korzystać bez konieczności tworzenia konta Użytkownika albo jako zarejestrowany Użytkownik po uprzedniej rejestracji – o tym decyduje Użytkownik.

Komentarz możesz w każdej chwili zmodyfikować oraz usunąć.

 1. Obsługa korespondencji

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Państwa dane przetwarzane są w tym przypadku w celu kontaktu z Państwem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Po zakończeniu kontaktu podstawą do przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora przejawiający się w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzą Państwo z Administratorem, jak również domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

 1. Obowiązki podatkowe i księgowe:

Jeśli Administrator wystawia na Państwa rzecz fakturę, to wchodzi ona w skład dokumentacji księgowej, która będzie przechowywana przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa. Państwa dane osobowe są w takiej sytuacji przetwarzane w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 1. Archiwum

W ramach opisu poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, które znajdują się powyżej, wskazane zostały terminy przechowywania danych osobowych. Terminy te często są związane z archiwizacją określonych danych na potrzeby zapewnienia Administratorowi możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości, odtworzenia przebiegu współpracy z klientem, wymienionej korespondencji, obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, aktualizacji zakupionych dokumentów. A to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Grupy odbiorców:

Państwa adres e-mail przechowywany w bazie newsletterowej lub w bazie sklepu blogowego może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook.

Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail między innymi przez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się wykorzystaniu Państwa adresu e-mail w tym celu – wystarczy kontakt z Administratorem na adres: tatapediatra@gmail.com.

 1. Media społecznościowe:

Jeśli obsługują Państwo profile Administratora w serwisach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez Administratora w mediach społecznościowych, w naturalny sposób Administrator widzi dane, które są publicznie dostępne w Państwa profilu społecznościowym. Te dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w obrębie danego serwisu społecznościowego i wyłącznie w celu obsługi danego serwisu społecznościowego (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Korzystanie z serwisów społecznościowych podlega regulaminom i politykom prywatności administratorów tych serwisów, a ci administratorzy świadczą na Twoją rzecz, w pełni samodzielnie i niezależnie ode mnie, usługi drogą elektroniczną.

Administrator zachęca do świadomego korzystania z serwisów społecznościowych i dbania o swoją prywatność w ich obrębie, w szczególności poprzez rozważny dobór upublicznianych treści i zarządzanie ustawieniami prywatności.

 1. Analiza i statystyki

Administrator prowadzi działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem Google Analytics i Facebook Pixel. W ramach narzędzi analitycznych Administrator ma dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje Anonimowe, w ocenie Administratora nie mają charakteru danych osobowych ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie są zestawiane z typowymi danymi osobowymi, jakie są gromadzone przez Administratora na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę charakterystyczne orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród doktryny, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, w niniejszej polityce zawarto również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych administrator opiera na uzasadnionym interesie (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na blogu w celu wyciągnięcia wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconej temu narzędziu przy opisywaniu plików cookies. Facebook Pixel funkcjonuje w ramach plików cookies wykrywanych jako Facebook Custom Audiences, więc szczegóły z nimi związane zostały przedstawione przy sekcji dotyczącej plików cookies.

Z uwagi na fakt, iż Administrator, pomimo zachowania wszelkiej staranności, nie jest w stanie zapewnić dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych Administrator nie jest w stanie przypisać do żadnego konkretnego Użytkownika. Z poziomu Google Analytics oraz narzędzi Facebooka Administrator ma wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając temat pliki cookies Google Analytics oraz Facebook Custom Audiences w ustawieniach plików cookies wywołanych przez kliknięcie w stosownej treści link w stopce bloga.

  1. Marketing własny:

Administrator prowadzi działania marketingowe z wykorzystaniem Facebook Custom Audiences, w tym Facebook Pixel. W ramach narzędzi marketingowych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Informacje Anonimowe, w ocenie Administratora nie mają charakteru danych osobowych ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie są zestawiane z typowymi danymi osobowymi, jakie są gromadzone przez Administratora na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę charakterystyczne orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród doktryny, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, w niniejszej polityce zawarto również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych administrator opiera na uzasadnionym interesie (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na blogu w celu wyciągnięcia wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej.

Szczegóły związane z Google Analytics zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconej temu narzędziu przy opisywaniu plików cookies. Facebook Pixel funkcjonuje w ramach plików cookies wykrywanych jako Facebook Custom Audiences, więc szczegóły z nimi związane zostały przedstawione przy sekcji dotyczącej plików cookies.

Z uwagi na fakt, iż Administrator, pomimo zachowania wszelkiej staranności, nie jest w stanie zapewnić dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych Administrator nie jest w stanie przypisać do żadnego konkretnego Użytkownika. Z poziomu Google Analytics oraz narzędzi Facebooka Administrator ma wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób.

Można się sprzeciwić przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając temat pliki cookies Google Analytics oraz Facebook Custom Audiences w ustawieniach plików cookies wywołanych przez kliknięcie w stosownej treści link w stopce bloga.

  1. Narzędzia blogowe:

Administrator osadza na blogu nagrania wideo z serwisu YouTube, nagrana audio z serwisu SoundCloud, Administrator korzysta z widgetów Facebooka, komenatrzy Disqus oraz form newsletterowych MailerLite. Wszystkie  te narzędzia przetwarzają Informacje Anonimowe.

Informacje Anonimowe, w ocenie Administratora nie mają charakteru danych osobowych ponieważ nie pozwalają na Państwa identyfikację oraz nie są zestawiane z typowymi danymi osobowymi, jakie są gromadzone przez Administratora na Państwa temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę charakterystyczne orzecznictwo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród doktryny, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, w niniejszej polityce zawarto również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji.

Przetwarzanie Informacji Anonimowych administrator opiera na uzasadnionym interesie (a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO). Uzasadniony interes polega na zapewnieniu możliwości korzystania z dodatkowych funkcjonalności bloga.

Szczegóły związane z YouTube, SoundCloud, Disqus, widgetami Facebooka oraz formami MailerLite zostały przedstawione w ramach sekcji poświęconej tym narzędziom przy opisywaniu plików cookies.

Z uwagi na fakt, iż Administrator, pomimo zachowania wszelkiej staranności, nie jest w stanie zapewnić dostępu do Informacji Anonimowych na Państwa temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych przetwarzanych w ramach YouTube, SoundCloud, Disqus, widgetów Facebooka i form MailerLite, nie mam nawet wglądu do tych informacji, a informacje te nie są  Administratorowi do niczego potrzebne – przetwarzane są wyłącznie po to, żeby odtwarzacz YouTube, SoundCloud, komentarze Disqus, widgety Facebooka oraz formy newsletterowe MailerLite mogły działać.

Można się sprzeciwić przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Państwa temat, wyłączając temat pliki cookies YouTube, SoundCloud, Disqus, widgetów Facebooka oraz form newsletterowych Mailer Lite w ustawieniach plików cookies wywołanych przez kliknięcie w stosownej treści link w stopce bloga.
  W ten sposób można stracić możliwość korzystania z odtwarzacza YouTube, SoundCloud, Disqus, widgetów Facebooka i form newsletterowych MailerLite.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy i dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu jej zawarcia, a po tym okresie dane te zostaną z Serwisu usunięte, chyba, że przetwarzanie będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania umowy lub niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, jednak tylko za zgodą Użytkownika. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

KATEGORIE ODBIORCÓW

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, płatniczych i bankowych, dostawcom usług prawnych i doradczych, marketingowych, hostingodawca, dostawcom usługi chmury obliczeniowej, dostawcom systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane subskrybentów newslettera, dostawcom systemów do fakturowania.

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Dotyczy to w szczególności wszelkich deklaracji, raportów, sprawozdań i innych dokumentów księgowych, w których znajdują się Państwa dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądu, prokuratury.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECCIEGO/ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe mogą być przekazywane do USA w przypadku korzystania przez Serwis z narzędzi marketingowych Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, Facebook Pixel.

Przekazywanie danych odbywa się w oparciu o certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską.

 

PROFILOWANIE DANYCH, AUTOMATYZOWANE DECYZJE

Administrator nie podejmuje decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały.

 

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Państwa dane osobowe mogą podlegać profilowaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego. Profilowanie nie wywołuje  skutków prawnych oraz nie wpływa znacząco w żaden inny sposób na osobę, której dane dotyczą.

 

PLIKI COOKIES

 1. Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez aktualnie odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na tzw. urządzeniu końcowym. Pliki cookies nie zawierają informacji osobistych oraz w żaden sposób nie służą identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę https://www.tatapediatra.pl/, pozwalają natomiast rozpoznać urządzenie osób korzystających z Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji.
 2. Pliki cookies można podzielić na sesyjne – tracące ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, oraz trwałe – pozostające w pamięci urządzenia przez określony czas, w tym po opuszczeniu Serwisu. Okres ten jest uwarunkowany od parametrów poszczególnych plików cookies, bądź po usunięciu ich przez osobę korzystającą z Serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne, w celu jego prawidłowego działania. Serwis może również korzystać z plików cookies podmiotów trzecich – innych serwisów internetowych, w szczególności Google Analytics.

 1. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika końcowego pozwalające na zapisywanie plików cookies są jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Użytkownik może udzielić zgody na instalowanie i wykorzystywanie plików cookies lub odmówić jej udzielenia poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dostępne są one pod linkami:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/;

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en;

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki.

Ograniczenie korzystania z plików cookies mogą spowodować jednak brak dostępności do niektórych funkcjonalności odwiedzanego serwisu.

Ograniczenie lub zablokowanie plików cookies jest możliwe w każdym czasie, poprzez dokonanie odpowiednich zmian ustawień używanej przeglądarki internetowej. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

 1. Serwis może używać również Google (Universal) Analytics, narzędzia służącego do analityki internetowej firmy Google Inc (google.com) lub innego podobnego narzędzia. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu przekazywane są w przeważającej mierze do serwera Google zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i przechowywane. Adres IP Użytkownika przed przekazaniem go dalej w obrębie państw należących do EOG. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i dopiero tam skracany. Tak zanonimizowany adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową Klienta w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innym danymi Google.
 2. Google LLC ma siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych Ameryki i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield, zatwierdzony przez Komisję Europejską stosowną umową.
 3. Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu gromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwera przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej, dostępnej pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

LOGI DO SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest nikomu ujawniana poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz niezbędne do założenia konta w sklepie, złożenia zamówienia, zapisania się na newsletter, skontaktowania się z nami, odstąpienia od umowy, złożenia reklamacji, czy też dodania komentarzu na blogu.

W ramach korzystania ze sklepu lub bloga, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach otrzymywania informacji o świadczonych przez Łukasza Grzywacz usługach, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: tatapediatra@gmail.com

Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta/usługodawcę, którego jesteście pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa  danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

Informujemy, iż dokładamy należytej staranności, by gromadzone przez nas dane osobowe zachowały poufność, a w razie wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zgromadzonych przez nas danych osobowych, gwarantujemy podjęcie Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W Sklepie oraz na Blogu mogą być zamieszczane odnośniki (linki) do innych stron internetowych, niezależnych od portalu www.tatapediatra.pl. Sugeruje się każdorazowe zapoznanie się politykami prywatności lub regulaminami korzystania z innych portali.

We wszelkich sprawach związanych z Polityka prywatności należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: tatapediatra@gmail.com

W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności