REGULAMIN

 

REGULAMIN SERWISU WWW.TATAPEDIATRA.PL z dnia 01.03.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.tatapediatra.pl

Definicje

§ 1

Pojęcia użyte w Regulaminie, jeśli nie postanowiono inaczej,  oznaczają:

 1. Serwis internetowy – serwis internetowy Tata Pediatra działający pod adresem: www.tatapediatra.pl;
 2. Blog – strona internetowa prowadzona przez Administratora w ramach Serwisu internetowego, prezentująca teksty, służąca udostępnieniu treści cyfrowych, usług cyfrowych oraz innych materiałów publikowanych przez Administratora;
 3. Regulamin –niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumentów, przedsiębiorców;
 4. Administrator – administratorem Bloga prowadzonego w ramach serwisu www.tatapediatra.pl jest Łukasz Grzywacz, prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską pod firmą „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Łukasz Grzywacz” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej 11; NIP: 6521723885 ; e-mail: tatapediatra@gmail.com; tel. : 535347972
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy Tatapediatra działający pod adresem: www.tatapediatra.pl;
 6. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 9. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu). 
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 12. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Łukasza Grzywacza w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 13. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf;);
 14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 15. Umowa – wzajemne uzgodnienia Tata pediatra i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
 16. Usługa – usługa świadczona przez Łukasza Grzywacza na rzecz Klienta;
 17. Zamówienie – zamówienie, którego przedmiotem jest Produkt bądź Produkt elektroniczny będące w ofercie www.tatapediatra.pl;
 18. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Stronie WWW, poprzez który dokonywane są zamówienia Produktów;
 19. Konto – funkcjonalność ułatwiająca korzystanie z Serwisu;
 20. Użytkownik – osoba korzystająca z Bloga, składająca zamówienie w Sklepie po zarejestrowaniu się w serwisie, co umożliwia komentowanie oraz wyrażanie własnych opinii na tematy poruszane w ramach Bloga;
 21. Gość – osoba korzystająca z Bloga bez rejestrowania się w Serwisie;
 22. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez www.tatapediatra.pl przy wykorzystaniu korespondencji elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od cyklicznych treści zawierających informacje o nowych wpisach, nowościach. 
 23. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 24. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

[Stosowanie postanowień Regulaminu]

§ 2

 1. Regulamin znajduje zastosowanie w umowach o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych z Użytkownikami Portalu za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 

 

[Informacje podstawowe]

§ 3

 1. Właścicielem Serwisu internetowego oraz podmiotem z którym zawierana jest umowa o świadczenie usług jest Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną praktykę lekarską z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Janowickiej 11. 
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Łukasz Grzywacz, prowadzący Indywidualną praktykę lekarską. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie WWW. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Klientami Serwisu mogą być Użytkownicy i Goście, którzy zaakceptowali Regulamin i przestrzegają jego postanowień. 
 4. Każdy Użytkownik, zakładając Konto w Serwisie, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. W trakcie jego zakładania potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym, a także składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy. 
 5. W sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego, w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, a także wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu internetowego Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: tatapediatra@gmail.com, bądź kontaktując się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 535347972
 6. Korzystanie ze Serwisu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik lub Gość, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie umożliwiające dostęp do przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej lub Safari w wersji 5.0 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowszej;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli;
  3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascripts.
 7. Administrator informuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu  oraz bloga w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Tata pediatra, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Administratora; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

[Blog]

§ 4

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Bloga, jak również komentowania i cytowania zamieszczonych materiałów.
 2. Po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie, przy użyciu formularza rejestracji  dostępnego na stronie www.tatapediatra.pl, Użytkownicy zyskują możliwość komentowania  opublikowanych wpisów czy innych materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 3. Goście mogą przeglądać Bloga oraz czytać zamieszczone na nim artykuły, jednak bez możliwości ich komentowania.
 4. Zamieszczając komentarz na Blogu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Administratora swojego imienia i/ lub swojego pseudonimu pod komentarzem.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość kasowania lub niepublikowania komentarzy niecenzuralnych, obelżywych, zwierających wulgaryzmy bądź zawierające linki (odesłania) promujące produkty czy jakąkolwiek działalność.
 6. Na Blogu niedozwolone jest używanie słów powszechnie uważanych za obelżywe, niecenzuralnych oraz niestosownych treści, przede wszystkim o charakterze erotycznym lub pornograficznym, treści naruszających prawo polskie, jak również  międzynarodowe normy prawne, moralne, treści propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną), treści naruszających dobra osobiste i godność innych osób.
 7. Administrator oświadcza, iż treści publikowane w komentarzach nie są jego poglądami czy opiniami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczane przez Użytkowników. 
 8. Wszelkie publikacje, znaki graficzne, fotografie, logotypy oraz inne dane zamieszone na Blogu są własnością Administratora bądź jest on uprawniony do ich wykorzystania za zgodą uprawnionych osób.
 9. Nazwa, układ graficzny, publikacje oraz inne materiały zamieszczone na Blogu są chronione prawem własności intelektualnej. Niedozwolone jest wykorzystywanie, kopiowanie lub powielanie całości bądź fragmentów treści, materiałów publikowanych na Blogu bez uzyskania wyraźnej zgody Administratora.

[Ochrona danych osobowych]

§ 5

 1. Dane osobowe Gości oraz Użytkowników są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, tj. ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – od dnia obowiązywania Rozporządzenia.
 2. Dane osobowe Gości lub Użytkowników wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. Dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń Gościa lub Użytkownika wynikających z zawartej umowy. 
 3. Gość lub Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Gość lub Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 6. W przypadku wyrażenia przez Gościa lub Użytkownika wyraźnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oferowanych Usług. W takim przypadku Gość lub Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez jej wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  W przypadku gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – od dnia jego obowiązywania. Dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody przez Gościa lub Użytkownika.
 7. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Grzywacz prowadzący Indywidualną Praktykę Lekarską. 
 8. Administrator oświadcza, iż wprowadził niezbędne środku techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzania powierzonych danych osobowych. Administrator oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO. 

[Polityka prywatności]

§ 5

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu internetowego w komputerze Gościa i Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej jako pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (Google analytics). Instalacja plików cookies jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu internetowego w szczególności zaś funkcjonalności wymagających autoryzacji.
 2. Pliki cookies nie pozwalają na identyfikację Gościa lub Użytkownika, nie są również za ich pomocą przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Gość lub Użytkonik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies  w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w zakładce Strony WWW http://www.tatapediatra.pl/polityka-prywatności.

[Newsletter]

§ 6

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia (odnośnik „Newsletter”).
 2. Przy wyrażeniu powyższej zgody, Użytkownik będzie otrzymywał na podany przez siebie adres e-mail Newsletter Serwisu internetowego zawierający informacje handlowe a wysyłany przez Administratora.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce ……… (odnośnik „Newsletter”).

SKLEP/

[Cena]

§ 7

 1. Prezentowana w Sklepie cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Cena jest wyrażona w polskich złotych (PLN).  Tatapediatra.pl jest płatnikiem podatku VAT. 
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.  Aktualny cennik znajduje się na stronach Sklepu internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostaw, Klient jest informowany również o cenie w trakcie składania Zamówienia, w tym także na etapie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży. 
 3. Tatapediatra.pl informuje, że Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki. 

[Produkty]

§ 8

 1. Administrator zamieszcza na Stronie WWW informacje o istotnych właściwościach Produktu, Produktu cyfrowego oraz o jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Produktu oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu internetowego.
 2. Tatapediatra.pl zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w ofercie, w tym do wycofania i wprowadzenia nowego Produktu lub Produktu cyfrowego przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub do dokonywania ich zmian. Cena Produktu lub Produktu Cyfrowego może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili dokonania Zamówienia. 
 3. Tatapediatra.pl zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu bez zgody autora.
 4. Produkty dostępne w Sklepie internetowym zostały wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wszelkie Produkty lub Produkty cyfrowe dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, Tatapediatra.pl ma obowiązek dostarczyć bez wad prawnych i fizycznych. 

[Rejestracja ]

§ 9

 1. Tatapediatra.pl umożliwia złożenie zamówienia po uprzednim założeniu przez Klienta Konta.  Posiadanie Konta nie jest niezbędne dla złożenia zamówienia.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym i na blogu dokonywana jest online za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.  Podczas zakładania konta niezbędne jest podanie danych takich jak: imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło indywidualnie ustawione przez Klienta.
 3. Po wypełnieniu formularza Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji. Z tą chwilą konto jest aktywne.
 4. Założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w Sklepie internetowym i na blogu w każdym czasie i zażądać jego usunięcia. 
 5. W celu rezygnacji z Konta należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail z Tatapediatra. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o prowadzenie konta Klienta. 
 6. Za pośrednictwem Konta możliwe jest: składanie oraz modyfikowanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, bądź korzystanie z innych możliwości dedykowanych zarejestrowanym Klientom. 

[Zamówienie]

§ 10

 1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem Strony WWW Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
 2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 4. W przypadku zawierania umowy na odległość (za pośrednictwem Sklepu internetowego), informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. ich opisy, ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Na procedurę złożenia zamówienia składa się w szczególności:
    • wybór zamówionego Towaru;
    • podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy;
    • oznaczenie adresu dostawy;
    • wybór sposobu potwierdzenia transakcji (paragon, faktura);
    • wybór formy płatności;
    • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
    • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    • kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub o równoznacznej treści.
 6. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (n.p.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
 7. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu, Produktu elektronicznego bądź usługi do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie przez Klienta łącznie dwóch czynności: wypełnienie Formularza zamówienia i kliknięcie w przycisk w Sklepie internetowym „Potwierdź zakup” lub inny równoważny. Przy czym do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy się kierować poleceniami wyświetlanymi na Stronie WWW).
 8. Po złożeniu zamówienia Tatapediatra.pl niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie zamówienia i jego przyjęcia następuje poprzez przesłanie przez Tatapediatra.pl Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres podany podczas składania zamówienia, która zawiera co najmniej oświadczenie Administratorowi o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli Klient jest Konsumentem bądź Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili wyrażenia swojej woli związania umową zawartą na odległość, jest informowany przez Administratora o prawach, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Spełnienie tego obowiązku następuje poprzez zapoznanie Konsumenta z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia. 
 10. Tatapediatra.pl ma prawo anulować zamówienie w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.  

[ Zasady realizacji zamówień]

§ 11

Produkty elektroniczne

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Tatapediatra.pl informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową. 

8[Płatność]

§ 12

 1. Tatapediatra.pl oferuje Klientowi następujące sposoby płatności:
   • płatność przelewem na rachunek bankowy Tata pediatra;
   • płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – gdzie możliwe sposoby płatności określone są na stronie: Płatność i dostawa.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej bądź płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

[ Prawa autorskie i Licencje]

§ 13

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Tatapediatra.pl, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Łukasz Grzywacz bądź inny podmiot, od którego Łukasz Grzywacz uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Łukasza Grzywacza w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Łukasza Grzywacza mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów poza zakresem dozwolonego użytku. 
 4. Łukasz Grzywacz udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie. 
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji:
   • w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Łukasza Grzywacza; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;
   • modyfikacji utworu na własne potrzeby w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/instrukcji wideo, komentarzy.
 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Łukasz Grzywacz ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 2. Tatapediatra.pl ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym w szczególności Produktów elektronicznych.

[Reklamacja i gwarancje]

§14

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.  W przypadku umów zawartych do dnia 31 grudnia 2023r. reklamacje składane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta; procedura reklamacji wskazana w ust. 8-9 i 11 pozostaje bez zmian.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będącej towarem, nie stosuje się przepisów działu XI księgi trzeciej II tytułu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od umowy.
 4. Tatapediatra.pl może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Tata pediatra może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Tata Pediatra Towar podlegający naprawie lub wymianie. 
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
   • Łukasz Grzywacz odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową
   • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 
   • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 
 2. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Tatapediatra.pl zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową wysyłając ją na adres Tatapediatra.pl wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Tatapediatra.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub w inny sposób wskazany przez Klienta.
 5. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 6. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

[Usługi nieodpłatne]

§ 15

 1. Tata Pediatra świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   • Formularz kontaktowy;
   • Newsletter;
   • Powiadomienie o dostępności;
   • Prowadzenie Konta Użytkownika
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Tata Pediatra zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. 
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez  Tata Pediatra na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 8. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Tata Pediatra, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Tata Pediatra. Newsletter przesyłany jest przez Tata Pediatra do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 9. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter. 
 10. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 11. Usługa nieodpłatna Powiadomienie o dostępności polega na wysłaniu za pomocą poczty elektronicznej wiadomości do Klienta informującej, że produkt którym był zainteresowany jest dostępny w Sklepie. 
 12. Z usługi Powiadomienie o dostępności może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez  Tata Pediatra na Stronie Internetowej Sklepu, w karcie produktu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie przez Tata Pediatra. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Powiadomienie o dostępności. 
 13. Klient, który skorzystał z usługi Powiadomienie o dostępności może z niej zrezygnować. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość elektroniczną na adres elektroniczny Sklepu Internetowego zawierającą informację o chęci rezygnacji z usługi. 
 14. Tata Pediatra jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Tata Pediatra, tj. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Tata Pediatra zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

[Dodatkowe uprawnienia Klienta dotyczące treści/ usługi cyfrowej]

§ 16

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/ usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 
 3. Tata Pediatra może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Tata Pediatra.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 
   • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
   • Tata Pediatra nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową; 
   • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 
   • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy; 
   • z oświadczenia Tata Pediatra  lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, Klient informuje o tym Tata Pediatra. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Klient może odstąpić od umowy. 
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 
   • Tata Pediatra  oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 
   • Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Tata Pediatra nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 

[Odstąpienie od Umowy]

§ 17

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej.  W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o tym w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o:
   • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Tata Pediatra utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Tata Pediatra rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Tata Pediatra utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Tata Pediatra przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody;
   • towar nieprefabrykowany, wykonany na indywidualne zamówienie Klienta. 
   • Klient, o którym mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
   • W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

[Konto Użytkownika]

§ 18

 1. Tata Pediatra tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Usługodawcę w celu korzystania z Produktów Tata Pediatra po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilka Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie Użytkownika.
 4. Tata Pediatra przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące 
  Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Usługodawcy e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji ze Sprzedawcą z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta Użytkownika.
 7. Tata Pediatra może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika:
   • z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
   • bez podania przyczyny w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

[Szczegółowe postanowienia dotyczące przedsiębiorców]

§ 19

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Tata Pediatra.
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół  przy odbiorze.  W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za wady i uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z Umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 5. Tata Pediatra ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Tata Pediatra przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 6. Tata Pediatra nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

[Rozwiązanie umowy – nie dotyczy Umów sprzedaży]

§ 20

 1. Zarówno Klient, jak i Tata Pediatra mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Tata Pediatra stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Tata Pediatra z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Tata Pediatra wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

[Postanowienia końcowe]

§ 21

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien go o tym poinformować, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

   • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
   • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy; 
   • lub ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 1. Tata Pediatra zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na  Tata Pediatra również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Tata Pediatra. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Tata Pediatra poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Tata Pediatra, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §19 Regulaminu
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 11.
 4. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 11.
 5. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W przypadku gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2023r.

pastedGraphic.png

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umów o świadczenie usług)/ od dnia, w którym weszli w Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:  

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.